13.09.2016, Redakce

Jak vidí politické strany záměr FC Vysočina?

Jak vidí politické strany záměr FC Vysočina?V závěru července veřejně prezentoval FC Vysočina Jihlava svůj návrh řešení II. etapy výstavby stadiónu v Jiráskově ulici. Vyrůst by zde mohl unikátní multifunkční objekt, jenž by jedinečným způsobem spojil sociální a společenské účely napříč generacemi. V návaznosti na blížící se krajské volby jistě není bez zajímavosti přečíst si názory jednotlivých politických stran, které jsme v této věci oslovili.

 

ČSSD

Nemohu mluvit za krajskou organizaci ČSSD, protože o tomto materiálu, pokud vím, KVV ČSSD nejednal, ani nejsem oprávněným zástupcem krajské organizace. Mohu jenom vyjádřit svůj názor jako primátor města a kandidát do Senátu.

Dokončení stadionu v Jiráskově ulici považuji za velmi potřebné, protože si myslím, že naše město by mělo postupně vytvářet infrastrukturu odpovídající modernímu regionálnímu centru. Sem určitě patří nejenom sportoviště pro masové využití, ale úrovni sportu odpovídající prostředí pro vrcholový sport a jeho diváky. To koneckonců potvrzuje i úsilí jiných krajských měst v ČR, ale i příklad našeho partnerského města Heidenheimu ve SRN.

Myšlenka spojení tribuny stadionu se startovacími byty i sociálním zařízením je velmi zajímavá vzhledem k aktuálním i budoucím potřebám našeho města. Proto tuto myšlenku vítám a určitě podpořím.

Na druhé straně je potřeba zvážit možnosti města, zejména v oblasti financování. Jihlava má to štěstí, že po období velké slávy Dukly v ledním hokeji přišla i možnost u nás vidět na vrcholové úrovni i fotbal. I když město profesionální sport nefinancuje, nemalé prostředky musí věnovat na provoz a údržbu areálů, které jsou v jeho majetku. Přesto bych tento projekt velmi rád realizoval. Musím však zvažovat možnosti města.

Největším problémem v této oblasti je nyní nutná rekonstrukce zimního stadionu. Do vyřešení tohoto problému by nebylo odpovědné brát další vysoké závazky. Ač tedy projektu velmi fandím, nemohu v této chvíli přislíbit finanční účast města. Pokud by bylo reálné sehnat partnery, kteří by umožnili pro město odložit splácení investice, pokusím se přesvědčit zastupitele o významu projektu.

Rudolf Chloupek, primátor města Jihlavy


ODS

ODS vždy podporovala a podporuje rozvoj sportu a sportovišť na Vysočině. Jsme pro dobudování fotbalového stadionu na základě vícezdrojového financování, včetně rozumné spoluúčasti veřejných zdrojů.

Zdeněk Geist, lídr ODS pro krajské volby na Vysočině
Miloš Vystrčil, senátor
Jaroslav Vymazal, náměstek primátora Jihlavy


ANO 2011

Popsaný záměr je, dle názoru našeho Hnutí, rozhodně zajímavý. S ohledem na demografickou křivku a následné dopady by to mohlo být výborné řešení pro aktivní starší lidi. Je to sice dost neobvyklé, proč ale nezkusit dělat věci jinak? Svět se rychle mění a naše myšlení a chování by se tomu mělo přizpůsobovat. Domníváme se však, že stávající granty, které jsou zdrojově dílem z IROPu a dílem z rozpočtu národních grantů MMR neumožní čerpat takovou výši dotací, jak je uvedeno v článku na webu FC Vysočina. Bylo by určitě dobré, aby v první fázi vzniknul expertní názor na reálnou míru kofinancování z dotačních zdrojů, abychom mohli následně řešit zbylou výši investičních nákladů. Podle našeho názoru je reálné získat cca 30 mil. Kč ze zdrojů dotačních programů na takto koncipovaný investiční záměr. Z toho vyplývá, že bude nutné zajistit cca 160 mil. Kč investičních nákladů. Velmi si vážíme nadšeného a profesionálního úsilí pana Tulise, domníváme se, že vize se kterou přišel je skutečně nadčasová, plná energie a skutečně může přinést do daného území nový náboj, který současně vyřeší několik problémů najednou…

Nicméně, z charakteru projektu vyplývá, že bude potřebovat, kromě peněz…, rovněž multioborové řízení (sport/sociální věci) – tudíž by bylo více než vhodné uvažovat o nalezení strategického partnera pro tento projekt, který by ve formě PPP pomohl tento projekt financovat, ale také připravit a provozovat.

Z hlediska finančního, jelikož stadion je v majetku města, jde primárně o to, jak se k tomu postaví vedení města, při respektování základních pravidel v oblasti finančního a investičního plánování.

Podle našeho názoru jde v tomto konkrétním případě, jak už bylo řečeno, o zajímavý projekt vhodný pro PPP. Město bude asi v dohledné době (s ohledem na další investice, které jsou v tento moment prvořadé) na daný projekt těžko hledat pouze vlastní zdroje. A s ohledem na cíl projektu a současnou situaci na trhu, se možnost vyřešení tohoto projektu skrze PPP metodu přímo nabízí. Jsme připraveni se zasadit o nalezení PPP partnera pro tento projekt, jsme připraveni pomoci s nastavením klíčových mechanismů pro tento PPP projekt. Současně říkáme, že chceme vidět město Jihlavu jako klíčového partnera tohoto projektu – ovšem bez zkušeného developera s referencemi na obdobné PPP projekty nebude v silách města v tuto chvíli takový projekt připravit a ufinancovat.

Daniel Mayer


SNK Evropští demokraté

SNK Evropští demokraté jsou přesvědčeni, že veřejný sektor se má podílet na koncepčním rozvoji sportovišť v území, které spravuje. Jsme připraveni podporovat tělovýchovu a sport zejména v kategorii dětí a mládeže, dále pak výstavbu nadregionálních sportovišť typu Vysočina aréna v Novém Městě na Moravě. Záměr dostavby tribun fotbalového stadionu FC Vysočina je velmi zajímavý a svým pojetí netradiční. K jasnému stanovisku však nemáme dostatek relevantních informací, ale jsme připraveni o nich diskutovat.

Zdeňka Marková, předsedkyně SNK ED Vysočina


TOP 09

TOP 09 během svého čtyřletého působení v krajském zastupitelstvu podporovala budování kapacit zařízení sociálních služeb v souladu se schváleným střednědobým plánem těchto služeb v Kraji Vysočina, a to jak u krajských příspěvkových organizací, tak u jiných nestátních poskytovatelů.

Podrobně jsme se seznámili se zaslanými podklady od soukromého subjektu FC Vysočina Jihlava a.s.. Jedná se o velmi ambiciózní a zajímavý projekt, snoubící v sobě sportovní část a nově také sociální služby.  Chápeme vaši snahu o dokončení areálu. Kraj Vysočina již areál významně podpořil při stavbě hlavní tribuny včetně výstavby spojovacích „komínů“. Jsme proto připraveni i nadále podporovat aktivity vedoucí k rozvoji mládežnického fotbalu na Vysočině.

V otázce plánovaných sociálních zařízení přijměte prosím naše malé doporučení. Jako nejdůležitější v současnosti vidíme najití dohody s magistrátem města Jihlavy ohledně budované kapacity sociálních služeb, charakteru zařízení a hlavně priorit. Charakter vámi plánovaných sociálních služeb totiž spadá především do kompetence místní samosprávy, tedy města. Plánované služby musí být součástí komunitního plánu sociálních služeb Města Jihlavy a pak se ucházet o zařazení do střednědobého plánu sociálních služeb Kraje Vysočina. Samotné zařízení má totiž výrazné náklady i po svém dokončení a potřebuje nějaké provozní příspěvky, městské, státní, případně krajské. Všechny tyto záležitosti musí být proto vydiskutované ještě před vlastní realizací záměru. Plánované sociální služby se také musí objevit v registru poskytovatelů služeb a splňovat standardy těchto služeb.

Věříme, že se Vám toto vše podaří vyjasnit a to včetně onoho netradičního spojení sportoviště a sociálního zařízení. V takové situaci pak nebude bránit nic k dalšímu kolu jednání s krajskou samosprávou, jejíž součásti chceme i nadále být. Společně pak budeme hledat cesty případné finanční spoluúčasti Kraje Vysočina, kterou jsme připraveni podporovat!

Ladislav Jirků a Ladislav Bárta, krajští zastupitelé


Strana zelených

Strana zelených obecně vidí potřebu podpory z veřejných zdrojů zejména u mládežnického a neprofesionálního sportu. Pokud jde o stavbu nové tribuny fotbalového stadionu FC Vysočina v Jihlavě, budeme se záležitostí v případě zvolení do krajského zastupitelstva seriózně zabývat, přičemž předpokládáme aktivní účast řady dalších aktérů – zástupců města, klubu, sponzorů, aj.

Tomáš Hermann, předseda KO SZ Vysočina


FORUM JIHLAVA

Jako ve všech dalších oblastech směřování a rozvoje města usilujeme především o to, aby i ve sportovních investicích měla Jihlava svoji vizi a strategii. To znamená - velice obsáhle a kvalifikovaně shromáždit dlouhodobé potřeby v kontextu se zhodnocením stavu současných zařízení a v široké participační diskusi odborné i laické připravit podklady pro tato zásadní rozhodnutí - tedy co se postaví nejdříve, co se postaví kde, co se postaví s kým a z jakých peněz, kolik peněz si musíme nechat, abychom stávající zařízení opravili, nebo postavili nové, když to bude provozně výhodnější. Tato rozhodnutí budou život města v této oblasti dlouhodobě ovlivňovat a my se budeme vždy klonit k řešením, které nejvíce napomohou rozvoji AKTIVNÍHO sportu pro co nejširší vrstvy.

Fotbal a dění kolem FC Vysočina nám ukazuje, na rozdíl od vývoje druhého nejmasovějšího sportu a jeho zázemí, že to možné takto je. Je zde jasná koncepce, vize vedení, vyjasněné vlastnické vztahy, velmi dobrá práce s mládeží, produkující špičkové hráče i pro evropské kluby - a hlavně - jasná představa jak dál se stadionem, stanovená již před mnoha lety jako zcela prioritní potřeba.

Takže jestliže nyní vedení FCV přichází se záměrem dostavby další tribuny, nezbývá než vyjádřit obdiv nad jejich úsilím a vyjádřit zároveň přání, aby celkový záměr dostavby fotbalového stadionu se již co nejdříve objevil jako jeden z bodů vysoce potřebného strategického dokumentu města v takovém kontextu, aby skutečně co nejobjektivněji vyjadřoval skutečné potřeby toho, kam chceme naše město směřovat a jak pracovat s naší zlenivělou mládeží.

Miroslav Tomanec a Jan Šmarda


KDU-ČSL

K prezentovanému záměru výstavby nové tribuny stadionu jako lídr KDU-ČSL do voleb v Kraji Vysočina Vám zasílám svůj názor. Takováto investice může být realizována ve spolupráci akcionářů FC Vysočina, Kraje Vysočina a SM Jihlava.

Statutární město Jihlava čeká realizace velké investice stavby, či rekonstrukce HZS. Dále jsme na startu druhého a pravděpodobně posledního období čerpání peněz z dotací EU. To předpokládá další dlouhodobou finanční zátěž. Dá se tedy předpokládat, že jeho finanční spolu účast bude spíše symbolická. Od Kraje Vysočina se dá předpokládat příspěvek řádově desítky miliónu. Je tedy zřejmé, že je možnost realizace závislá od získání dotačních evropských peněz a mozností PSJ a.s.

Spojení sociální služby a stavby nové tribuny je skutečně netradiční a novátorský. Může ovšem narazit u poskytovatele dotačních peněz a zde vidím největší riziko. Uvedený záměr a fungování zařízení pro seniory jako součást fotbalového stadionu si dovedu představit. Líbí se mi i záměr jak řešit nyní nevyužitou atraktivní lokalitu. Přeji FC Vysočina a jejím fanouškům, jako pravidelný návštěvník a fanoušek, hodně sportovního štěstí. Záměru držím palce.

Jaromír Kalina, náměstek primátora Jihlavy

 
Aktuálně

Hráčem FCV za měsíc květen jste zvolili Jana Fortelného

Tradiční anketa FC Vysočina o „Hráče měsíce“ nehlásí žádnou změnu ani po koronavirové pauze. V posledních čtyřech hlasováních zvítězil hned třikrát jednadvacetiletý středopolař a člen kádru české reprezentace U20 Jan Fortelný. Aktuálně ovládl hlasování za květen, do nějž jsme zahrnuli i jeden ligový duel odehraný v březnu. Celý článek

 
Servis
V tento den před lety
 
Klub •  Hráči •  Zápasy •  Mládež •  Multimedia •  Fanoušci •  Historie

© 2006-2020 FC Vysočina Jihlava & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS
Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www,fcvysocina.cz.

 
 
 
 

Akcionáři klubu

Hlavní partneři klubu

Významní partneři klubu

Partneři klubu

Mediální partneři klubu